ISO 22000:2005 Sistemul de Management al Siguranței Alimentului Imprimare

Publicat la 1 septembrie 2005, standardul ISO 22000 «Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain» este primul standard internaţional pentru Sistemul de Management al Siguranței Alimentului. Siguranţa alimentului este un concept conform căruia produsul alimentar nu va dauna consumatorului daca este preparat si/sau consumat potrivit utilizării prevăzute.


ISO 22000 identifică, evaluează si controlează toate pericolele fizice, chimice sau biologice care sunt generate de materii prime, incinte, mediu, personal, echipamente sau procesele de producţie. O asemenea măsura preventiva o reprezintă sistemul HACCP (analiza pericolelor si controlul punctelor critice de control).


În sinteză, ISO 22000:2005 reprezintă o integrare între standardul ISO 9001 şi cerinţele HACCP.

Pentru a asigura siguranţa alimentelor pe tot lanţul alimentar pana la momentul consumului final standardul ISO 22000:2005 combina următoarele elemente cheie:


 • Comunicare interactiva (interna si externa)

Datorita faptului ca mediul extern este foarte dinamic (cerinţele clienţilor se modifica, tehnologiile se îmbunătăţesc, se descoperă noi pericole sau noi masuri pentru controlul acestora etc.) organizaţia trebuie sa aplice sisteme de comunicare externa – metode, proceduri, responsabilităţi - cu furnizorii, clienţii, consumatorii, autorităţile si alte părţi interesate, sisteme care oferă informaţii necesare îndeplinirii obiectivului primar de realizare produse sigure si adecvate pentru consumul uman. De asemenea informaţiile obţinute sau furnizate extern trebuie comunicate în interiorul organizaţiei prin intermediul sistemelor de comunicare interna.

 • Sistem de management (abordarea bazata pe proces)

S-a constat din experienţa proiectării si implementării altor sisteme de management ca rezultatele planificate se obţin numai daca, pentru toate activităţile organizaţiei care contribuie la asigurarea siguranţei alimentului, se aplica principiul abordare bazata pe proces sau metodologia Plan – Do – Check – Act (planifica – efectuează – verifică – acţionează). Aceasta abordarea conduce la creşterea controlului, transparentei si înţelegerii proceselor organizaţiei.

 • Programe preliminare (masuri de bune practici de producţie si igiena)

Pentru a implementa cu Sistem de Management al Siguranței Alimentului este necesar sa se identifice condiţiile si activităţile de baza pentru a menţine un mediu igienic pe tot parcursul lanţului alimentar. Condiţiile si activităţile se refera la controlul pe întreg lanţul alimentar a contaminării produsului alimentar si dezvoltării microorganismelor . (ex.: condiţii referitoare la infrastructura, incintele de producţie, depozite, vestiare si toalete, echipamente, activităţi de control al dăunătorilor, igiena personalului, deşeurilor, substanţelor periculoase, etc.).

Pentru identificarea acestor cerinţe se tine cont de legislaţia în vigoare referitoare la siguranţa alimentelor, de ghidurile recunoscute, standarde naţionale sau sectoriale precum si de principiile si codurile de practica ale comisie Codex Alimentarius.

 • Principii HACCP

 

Următoarele principii ale sistemului HACCP elaborate de comisia Codex Alimentarius se regăsesc d în cerinţele standardului ISO 22000:2005:

 1. Coordonarea unei analize a riscului
 2. Determinarea Punctelor critice de control (PCC)
 3. Stabilirea limitei/limitelor critice
 4. Stabilirea unui sistem de monitorizare a controlului PCC
 5. Stabilirea acţiunii de corectare care trebuie efectuata cînd monitorizarea indica ca un anumit PCC nu este sub control
 6. Stabilirea procedeelor de verificare pentru a confirma ca sistemul HACCP funcţionează eficient
 7. Stabilirea documentaţiei cu privire la toate procedurile si înregistrările corespunzătoare acestor principii si aplicarea lor

Aplicarea acestor principii conduce la identificarea, evaluarea si controlul tuturor pericolelor (fizice, chimice sau biologice) care pot sa apară în produsul alimentar pe întreg lanţul alimentar.


Ce este certificarea ISO 22000:2005?

În înţelesul strict a termenului, certificarea reprezintă recunoaşterea de o terţă parte a faptului ca organizaţia aplica un Sistem de Management al Siguranţei Alimentului în conformitate cu cerinţele ISO 22000:2005.


Avantajele certificării Sistemului de Management al Calităţii

Prin certificarea ISO 22000:2005 organizaţia comunica tuturor părţilor interesate ca:


 • Principalul obiectiv al organizaţiei îl reprezintă siguranţa alimentului si respectarea cerinţelor legale referitoare la siguranţa alimentului;
 • Toate aspecte organizaţiei (performantele proceselor, competenta personalului, produsele, serviciile) se îmbunătăţesc în mod continuu;
 • Demonstrează abilitatea de a controla pericolele la siguranţa alimentului, în scopul furnizării de produse finale sigure, care sa îndeplinească cerinţele de siguranţa a alimentului agreate de clienţi/ consumatori si autoritatea de reglementare;
 • Are interesul major de a-si propune sa îmbunătăţească satisfacţia clienţilor prin controlul eficient al pericolelor la siguranţa alimentului.

 

Cine poate implementa un Sistem de Management al Siguranţei Alimentului ?

Toate cerinţele standardului ISO 22000 sunt generale si sunt destinate sa fie aplicate de către toate organizaţiile din lanţul alimentar, indiferent de mărime si complexitate.

Aplicarea unui sistem de siguranţa alimentului intr-o organizaţie se poate face numai in companiile care:


 • Lucrează in condiţii tehnice si tehnologice care respecta bunele practici de procesare (GMP) si prevederile legale referitoare la producerea igienica a alimentelor;
 • Au un grad corespunzător de implementare a acestor prevederi;
 • Este asigurat acordul si implicarea directa a conducerii organizaţiei si a personalului ope­rativ in aceste procese;
 • Au o abordare multidisciplinara a proceselor din firma, care sa includă in mod corespunzător cunoştinţe de: agronomie, medicina veterinara, microbiologie, sănătate publica, tehnologie alimentara, sănătatea mediului înconjurător, chimie etc.

 

Acest standard permite tuturor tipurilor de întreprinderi din lanţul livrării produselor alimentare să colaboreze mai bine între ele în interesul consumatorului final.


Deficientele din cadrul unei companii care pot fi înlăturate prin implementarea a Sistemul de Management al Siguranței Alimentului conform ISO 22000 sunt:


 • Imposibilitatea asigurării trasabilităţii produsului;
 • Nesiguranţa consumatorului final in produs;
 • Piaţa de desfacere a produsului mica;
 • Lipsa unor metode de lucru si de control care ar asigura evitarea situaţiilor când produsele potenţial nesigure ar ajunge la consumator;
 • Inexistenta planului HACCP pentru fiecare produs, acţiunilor preventive si a celor corective in cazul abaterilor de la limitele critice;
 • Documentaţia normativa si tehnica pentru fabricare este învechita.

 

Avantajelele implementării HACCP/ ISO 22000:2005


 • Integrarea procedurilor moderne ale analizei de risc si conceptului de prevenire a riscurilor sub aspectul protecţiei sănătăţii consumatorului in sistemul de management existent;
 • Mai mare siguranţa a produsului si riscuri scăzute la realizarea produsului;
 • Îmbunătăţirea semnificativa a comunicării si creşterea nivelului de încredere intre clienţi, furnizori si autorităţile de supraveghere;
 • Analiza sistematica, derularea unor procese sigure si eficiente in sensul siguranţei produselor alimentare si direcţionarea proceselor pentru identificarea potenţialelor riscuri referitoare la igiena care pot periclita sănătatea consumatorului;
 • Prevenirea problemelor care pot aparea referitoare la securitatea produselor;
 • Ajuta firmele din industria alimentara sa devina competitive pe piaţa internaţionala;
 • Evitarea situaţiilor in care produsele alimentare nesigure ajung la consumator si stabilirea metodei clare si rapide de retragere de pe piata.

 

Mituri depre ISO 22000:2005


 • Mancarea stricata poate fi depistata usor deoarece incepe sa miroasa si sa arate urat;
 • Eşti în siguranţă dacă  animalele din gospodarie sunt sănătoase;
 • Toate produsele ce se vind in locurile de alimentare publica sunt sigure;
 • Toate produsele care se vind in magazine contin OMG (organisme modificate genetic);
 • In cazul in care sunteti certificati conform ISO 22000 sunteti scutiti de indcarea pe ambalajul produsului a aditivilor si ingredientelor utilizate in ptocesul de fabricare;
 • Daca compania este certificata conform ISO 22000 ea nu foloseste aditivi alimentari.

 

 

 

Pentru mai multe informaţii, puteţi să completați formularul de mai jos sau să ne contactați.

 

Clienţii noştri